• Код: I.KLDL209
  • Үргэлжлэх хугацаа: сар
  • Оролт: 16
  • Төлбөр: 0 ₮
  • Анги дүүргэлт: 12 сурагч
Энэ хичээлд суух

Хичээллэх өдөр

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар