• Код: KRTKLA
  • Үргэлжлэх хугацаа: сар
  • Оролт: 20
  • Төлбөр: 470000 ₮
  • Анги дүүргэлт: 4 сурагч
Энэ хичээлд суух
  • Хичээлтэй холбоотой номнууд:

Хичээллэх өдөр

Хичээл орох байршил

"Нарийн гарц" олон хэл, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгийн байран дээр

Хичээлийн тайлбар